Slovenská neuropsychologická spoločnosť je vyústením niekoľkých rokov práce v oblasti rozvoja neuropsychológie na Slovensku. Jej založením sa snažíme o rozšírenie počtu kolegov, ktorí budú schopní erudovane a ľudsky pripravení pomáhať zväčšujúcemu sa počtu pacientov s mozgovými deficitmi rôznej etiológie. Kvalitná neuropsychologická diagnostika a následná rehabilitácia nadobúda takuvodny čoraz väčší význam. Zároveň by sme boli radi, keby nám podarilo zadefinovať a uviesť do praxe pravidlá, ktoré zabezpečia kvalitné kontinuálne vzdelávanie, diagnostické štandardy pre jednotlivé kognitívne domény, pomoc pre pacientov a ich blízkych vo forme rehabilitačných a edukačných programov.

Laickej verejnosti chceme sprístupniť informácie o tom, čo je neuropsychológia a akým spôsobom môže byť pre človeka s mozgovým poškodením a jeho rodinných príslušníkov užitočná. Aj prostredníctvom našej stránky chceme dať ľuďom možnosť pýtať sa na všetko, čo ich z nášho oboru zaujíma.

Tešíme sa na spoluprácu s každým, kto má o neuropsychológiu úprimný záujem a veríme, že v nasledujúcich rokoch sa nám aj s Vašou pomocou podarí vybudovať početnú skupinu slovenských neuropsychológov.