Diagnostika a rehabilitácia

Diagnostika

Rozvoj zobrazovacích techník (najčastejšie využívané sú CT - Počítačová tomografia, a MRI - Magnetická rezonancia) odbremenil psychológov venujúcich sa problematike mozgového poškodenia od diagnostiky nutnosti vyjadriť sa k lokalizácii mozgového poškodenia. Dnes túto úlohu prebrali spomenuté moderné technológie. Našou úlohou v diagnostickom procese je zistiť ako a do akej miery mozgová lézia, cievna anomália, či iné patologické stavy v nervovom systéme postihli poznávacie funkcie, reč, pamäť a výkonovú zložku jedinca. Na to nám slúžia jednak rýchle, pomerne málo pacienta zaťažujúce skríningové testy ktoré nám dokážu dať rýchlu informáciu o jeho aktuálnom stave. Vo väčšine prípadov však pacienta , berúc do úvahy jeho aktuálne fyzické aj psychické možnosti, podrobujeme komplexnému neuropsychologickému vyšetreniu, ktorého cieľom je dôkladná diagnostika jednotlivých psychických funkcií s cieľom stanovenia silných a slabých stránok. Zároveň nám tento proces umožňuje bližšie špecifikovať potreby v kognitívnej či v neuropsychologickej rehabilitácii. Pracujeme s testami, ktoré sú špecifické a citlivé na posúdenie úrovne deficitov a dysfunkčnosti.

Rehabilitácia
Kognitívny tréning, kognitívna rehabilitácia
Neuropsychologická rehabilitácia, neuropsychoterapia

Kognitívny tréning (KT) je určený pre každého zdravého jedinca, ktorý chce vylepšovať svoje silné stránky a zlepšovať tie, o ktorých si myslí, že je v nich menej úspešný. Dnes do našich ambulancií prichádza veľa ľudí v produktívnom veku, ktorí majú pocit, že začali zabúdať, menej si pamätajú. Po dôkladnom rozhovore a diagnostike, ktorá vylúči patologický stav často zistíme, že ide len o dôsledok neefektívneho využívania schopností, času, prostriedkov ale napr. aj o zlyhávanie pamäti v dôsledku zníženej pozornosti.
V takýchto prípadoch správne usmernenie a navrhnutie tréningu s cieľom zlepšiť sa v niektorej z dôležitých kognitívnych funkcií môže človeku uľahčiť život.
KT môže byť však aj jednou z dôležitých foriem prevencie. Nečakajte však od nás, že Vám budeme odporúčať všade propagované lúštenie krížoviek a sudoku. Máme pre Vás pripravené podstatne zaujímavejšie a efektívnejšie programy.
Kognitívna rehabilitácia (KR). Tá je určená ľuďom, ktorý nejakým reálnym deficitom v dôsledku mozgového poškodenia trpia. Pre nich je tento typ rehabilitácie určený, zväčša "šitý na mieru". Jeho cieľom je pomôcť v čo najväčšej miere vrátiť jedinca do obdobia spred choroby, či úrazu. Nie vždy je to však možné a vtedy nastáva druhá možnosť. Naučiť človeka adaptovať sa na nové, zmenené podmienky, prijať realitu a čo najviac využiť možnosti a schopnosti ktoré v danom čase má aby dokázal byť funkčný v reálnom živote. Spolupráca rodiny a najbližších z pacientovho okolia je žiadúca.
Neuropsychologická rehabilitácia. O nej hovoríme vtedy keď do obnovovacieho, rehabilitačného procesu sú zapojení odborníci z viacerých oborov (psychológ, logopéd, fyzioterapeut, sociálny pracovník a iní). Žiaľ nie vždy je možné realizovať takúto spoluprácu na jednom pracovisku. Sanatórnych zariadení a ústavných odborných pracovísk, ktoré by zastrešovali všetky tieto možnosti je u nás ako maku, ale vždy keď je to možné snažíme sa vytvorenie spolupráce, resp. snažíme sa poskytnúť aspoň typy a rady ako komplikovanú situáciu postihnutého jedinca a rodiny zvládnuť čo najlepšie.Neuropsychoterapia. Pod ňou rozumieme súbor aktivít, terapeutické vedenie ktoré poskytujeme pacientom po mozgovom poškodení rôznej etiológie a ich blízkym. Zahŕňa predovšetkým porozumenie tomu, čo sa stalo, ako prijať človeka, ktorý je zrazu "niekto iný". Pacientovi sa snažíme pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami zmien, ktoré môžu mať rôzny charakter (od špecifických v dôsledku mozgových zmien až po morálne, forenzné a pod.)